Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 65 НА РАССМОТРЕНИИ 11 РЕШЕНО 54

Социал чиигелделерниӊ бѳлүүн (НСУ) шилип алырынга чедир санныг хонуктар арткан

Последнее обновление: 11.09.2019

Федералдыг чиигелде алыкчылары социал ачы-дузаны азы ооӊ акшазын алырын шилип алыр эргелиг. НСУ-дан ойталап акшазын бүрүнү-биле, чиигелделерни, азы ооӊ чамдыызын ап болур.

Акша хевиринде НСУ-нуӊ хемчээли 2019 чылдыӊ февраль 1-ден ай санында 1121,42 руб., ооӊ иштинде эмчиниӊ рецептизи езугаар халас эм-таӊ база инвалид уругларга эм сүүзүннүг тускай чемнер-биле хандырылга – 863,75 руб., эмчиниӊ сүмези-биле санаторлуг курорт эмнээшкини – 133,62 руб., хоорай чоогунуӊ демир-оруунга болгаш эмненир черинге чедир аай-дедир халас орук ѳртээ – 124,05 руб.

Бир эвес чиигелде алыкчылары НСУ-дан ойталап каапкаш, акшазын ап турар болза, Пенсия фондузунга катап билдириишкин биживес. А бир эвес катап чиигелделерни бодун алыр дээн болза, октябрь 1-ге чедир билдириишкинни чурттап турар чериниӊ Пенсия фондузунга, МФЦ-ге киирер. База бир эптиг аргазы интернет четкизин ажыглап ПФР-ниӊ сайтызында Хууда кабинет таварыштыр билдириишкинни киирип болур.

НСУ-дан ойталаар билдириишкин киирер мурнунда эки боданып, кадыыныӊ байдалын кѳрүп тургаш, соӊ даарта эм-таӊны бодунуӊ акшазы-биле садар апаар барымдаалар туруп келирин бодап, харыысалгалыг шиитпирни үндүрүп алырын дыӊнадып тур бис.

Сентябрь 30 – НСУ-дан ойталаар азы ону катап ап эгелээр дугайында билдириишкин киирериниӊ сѳѳлгү хүнү.