Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 65 НА РАССМОТРЕНИИ 11 РЕШЕНО 54

Ие капиталыныӊ акша-хѳреӊгизинден ай санында тѳлевир дугайында чаартылгалар

Последнее обновление: 11.09.2019

2018 чылдыӊ январь 1-ден эгелеп ѳг-бүлеге ийи дугаар уруг тѳрүттүнген (азырап алган) болза, ол ышкаш ѳг-бүлениӊ орулгазы эвээш таварылгада ие капиталыныӊ акша-хѳреӊгизинден ай санында акша тѳлевирин ап болурун сагындырып тур бис.

Ай санында акша тѳлевирин тыпсырда, ѳг-бүлениӊ бир кежигүнүнге онааштыр ортумак орулгазы, чурттап турар регионунда күш-ажыл кылып шыдаар хамаатыныӊ амыдыраарыныӊ адаккы деннелиниӊ 1,5 катап ѳстүрген хемчээлинден кѳвүдевес ужурлуг. 2019 чылда ооӊ хемчээли 15612,00 руб. Ук тѳлевирни уругнуӊ 1 хар 6 айлыынга чедир тѳлээр.

Бистиӊ Республикада ие капиталындан ай санында акша тѳлевирин алыр дугайында 399 билдириишкин киирген, 32 млн. рубль түӊнүг акша ийе капиталындан тѳлеттинген. Ай санында акша тѳлевирниӊ хемчээли чурттап турар регионунда чаш уругнуӊ амыдыраарыныӊ адаккы деӊнелиниӊ хемчээлинден хамааржыр. Тыва Республикада ооӊ хемчээли бо чылын 10655,00 руб.

2020 чылдыӊ январь 1-ден ие капиталыныӊ акша-хѳреӊгизинден ай санында тѳлевир дугайында хоойлуга ѳскерлиишкиннер болур.

Бирээде: 2020 чылдан эгелеп ѳг-бүлениӊ бир кежигүнүнге онааштыр ортумак орулгазы 2 катап ѳстүрген хемчээлинден кѳвүдевес болза, ук тѳлевирни алыр эргелиг болур. 2020 чылда ооӊ хемчээли 22250,00 руб. Ие капиталындан ай санында тѳлевирниӊ хемчээли 2020 чылдыӊ январь 1-ден 11322,00 руб. болур.

Ийиде: хоойлуга чаартылгаларныӊ бир онзагай чүүлү, ие капиталындан ай саныныӊ тѳлевирин тургузар хуусаазында дээрзин демдеглээри чугула. 2020 чылдыӊ январь 1-ден эгелеп тѳлевирни ургнуӊ 3 харлаарынга чедир тѳлээри кѳрдүнген.

Билдириишкин хүлээп алырыныӊ хуусаазы

Уругнуӊ тѳрүттүнген хүнүнден 3 харлаарынга чедир

Тѳлээр хуусаазы

  1. Уругнуӊ 1харлаарынга чедир тѳлээр
  2. Бир чыл эрткенде ай санында тѳлевирни уругнуӊ 2 харлаарынга чедир алырыныӊ дугайында чаа билдириишкинни киирер
  3. Ийи чыл эрткенде - уругнуӊ 3 харлаарынга чедир дараазында билдириишкинни киирер

 

Тѳлевирниӊ хуусаазы

Тѳлевирни уругнуӊ 3 харлаан хүнүнүӊ дараазында хүнден тура соксадыр