Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 63 НА РАССМОТРЕНИИ 9 РЕШЕНО 54

Айтырыг - харыы

Последнее обновление: 24.12.2018

"Бүгү чуртталгамда кѳдээге ажылдап база чурттап келген мен. 30 чылдан эвээш эвес кѳдээ ажыл-агый стажтыг пенсионерлерниӊ пенсиязынга келир чылдан эгелеп немелде боор деп дыӊнаан мен. Ол шын бе?"

Монгуш А., Чѳѳн-Хемчик кожуун

 

Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ Тыва Республикада Салбырыныӊ даргазыныӊ оралакчызы Урана Монгуштуӊ харыызы:

Кѳдээ черде чурттап турар болгаш кѳдээ ажыл-агый стажы  30 чылдан эвээш эвес база ажылдавайн турар пенсионерлерниӊ кырааныныӊ болгаш инвалид болганыныӊ камгалалдыг пенсиязыныӊ доктаадып каан тѳлевирин 2019 чылдыӊ январьныӊ 1-ден 25% улгаттырар. «Камгалалдыг пенсиялар дугайында» деп Федералдыг хоойлунуӊ УК нормазын 2020 чылдыӊ январьныӊ 1-ден күш киирер турган, ынчалза-даа №350 - ФЗ «Россия Федерациязыныӊ пенсия тыпсыр болгаш тѳлээр чамдык хоойлуларынче ѳскерилгелер киирер дугайында» федералдыг хоойлуну хүлээп алганы-биле ооӊ боттандырыышкынын 2019 чылче чылдырган.

Ооӊ түӊнелинде 30 чыл стажтыг кѳдээниӊ  пенсионерлеринге 2019 чылдыӊ январь 1-ден доктаадып каан тѳлевирниӊ ниити хемчээлин - 5334 рубль 19 копеекти  25%  улгаттырар, пенсия 1333 рубль 55 копеекке ѳзер.

Билип алыры чугула! 30 чыл кѳдээ стажче кайы-даа ажыл эвес, а чүгле чогуур адырларга ажылдап турган үелер  кирер – ол болза үнүш тарылгазы база мал ажыл-агыйы. РФ-тыӊ Чазааныӊ 2018 чылдыӊ ноябрьныӊ 29-тан №1440 доктаалында кырааныныӊ болгаш инвалид болганыныӊ камгалалдыг пенсиязыныӊ доктаадыпкаан тѳлевирин улуг хемчээлге алыр албан-дужаалдарныӊ болгаш организацияларныӊ даӊзызын айыткан.  Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ Тыва Республикада салбырыныӊ болгаш ооӊ девискээр органнарыныӊ баш удур чоруткан ажылыныӊ түӊнелинде ук немелдени суурларда чурттап болгаш ажылдавайн турар бир муӊ ажыг пенсионер алыр эргелиг. 

Чугула чүүл! Кѳдээниӊ пенсионерлери чурттаар черин солуп, суурдан дашкаар кѳжүп чоруптар таварылгада, оларныӊ кырааныныӊ камгалалдыг пенсиязыныӊ доктаадып каан тѳлевириниӊ хемчээлин  25% улгаттырыышкын чокка эде кѳѳр.

Кырааныныӊ болгаш инвалид болганыныӊ камгалалдыг пенсияныӊ доктаадып каан тѳлевирниӊ хемчээлин  пенсионер кижиниӊ херээнде медээлерге даянып 2019 чылдыӊ январьныӊ 1-ден эде санаар. Билдириишкин киирбес! Ол эде санаашкынны 2019 чылдыӊ сентябрь 1-ден орайтатпайн чорудар. Ооӊ-биле чергелештир эде санаашкынга немей документилерни пенсионер кайы-даа үеде киирип болур. Бир эвес пенсия алыкчызы эде санаашкынны чорудары-биле  2019 чылдыӊ январьныӊ 1-ден декабрь 31-ге чедир документилер эккеп, билдириишкин киирер болза, ол эде санаашкынны 2019 чылдыӊ январь 1-ден чорудар.

Сонуургаан айтырыгларны Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ Тыва Республикада Салбырыныӊ 8(39422)9-60-60, 9-61-41, 9-61-42 дугаарлыг «изиг» шугум таварыштыр салып болур.