Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 65 НА РАССМОТРЕНИИ 11 РЕШЕНО 54

Хүндүлүг хууда сайгарлыкчылар!

Последнее обновление: 24.12.2018

Албан пенсия камгалалынче камгаладылга дадывырларын утпайн ѳй- шаанда - 2018 чылдыӊ декабрь 31-ге чедир тѳлеп алыры чугула!

Бодун ажыл-агый биле хандырып турар хамаатыларныӊ (ѳске кижилерге акша-шалыӊ тѳлевейн турар хуу сайгарлыкчылар, хуузунда ажылдап турар адвокаттар, нотариустар, арат-фермер ажыл-агыйларныӊ даргалары) пенсия эргелерин чүгле херек кырында тѳлеттинген камгаладылга дадывырларын барымдаалап  тургузар. Ѳскээр чугаалаар болза, силерниӊ  камгалалдыг стажынарче чүгле дадывырлар тѳлеп турган Үеӊер кирерин Пенсия фондузунуӊ Тыва Республикада Салбыры дыӊнадып тур.

Хуу сайгарлыкчы ажылдавайн-даа турар болза, ол камгаладылга дадывырларын долузу-биле  албан тѳлээр ужурлуг!

Бодун ажыл-биле хандырып турар кижилерниӊ албан пенсия камгаладылгазынче тѳлээр камгаладылга дадывырларын тѳлекчиниӊ орулгазыныӊ дугайында  федералдыг үндүрүг албанындан келген  медээге үндезилеп  санаар.

Ажыктыг сүме: акша-хѳреӊги талазы-биле чарыгдалдарны чиигедири-биле, камгаладылга дадывырларын долузу-биле эвес, а чартыктап тѳлеп ап болур. Дараазында чижектерни кѳрээлиӊер:

  1. 2 ажы-тѳлдүг ие Иванова Кызыл хоорайда (Соӊгу Чүкке деӊнештирген девискээр) хуу сайгарлыкчы ажыл-чорудулгазын даштыкы дыл башкызы (репетитор) бооп  чорудуп турар. 2018 чылда ол 400000 рубльди ажылдап алган. 2018 чылда камгаладылга дадывырларыныӊ хемчээли 27545руб. = 26545 руб. (хуу сайгарлыкчыларныӊ тѳлээр ужурлуг доктаадып каан тѳлевири) + 1000 руб. (300 000 рубльден ажа берген орулганыӊ түӊүнден 1 хуу). Ынчап кээрге, камгаладылга дадывырларыныӊ ай санында тѳлээр  хемчээли (27 545 руб. / 12 айда ) = 2 295 рубль.

Иванова 50 харлыында пенсияже үне бээрге  (2 ажы-тѳл + чугула херек соӊгу чүк болгаш камгалалдыг стаж бар болза), ооӊ  камгалалдыг пенсиязыныӊ хемчээли даап санаашкын-биле  9 198 рубль боор.

Албан пенсия камгаладылгазынче 2295 рубль түӊнүг доктаадып каан тѳлевирни ай санында тѳлеп ап турар болза, Иванованыӊ пенсиязы ол хемчээлден 6903 рубль улуг боор.  (9198 рубль-2295 рубль).

20 чыл иштинде хуу сайгарлыкчылап кээр үезинде Иванова албан пенсия камгаладылгазынче ниитизи-биле 550900 рубль түӊнүг камгаладылга дадывырларын тѳлээр (27 545 руб. * 20 лет), а ооӊ 10 чыл иштинде  алыр пенсиязыныӊ хемчээли 1 103 376 руб. (9 198 руб. * 120 мес.) болур, ол  безин индексация болгаш азырадыкчыларын санга албаан түӊ-дүр.

Репетитор бир шакта 500 рубль ажылдап ап турарын барымдаалап, Иванова ай санында тѳлээр ужурлуг камгаладылга дадывырларыныӊ түӊүн чаӊгыс ѳѳреникчини 4,5 шак иштинде башкылааш ажылдап ап болур. Азы болза 4 ѳѳреникчилиг чангыс бѳлүктү башкылааш, ай санында тѳлээр камгаладылга дадывырларыныӊ акшазын бир шак  иштинде  ажылдап алыр.

 

  1. Байырлалдар эрттирикчизи (тамада) Сат 35000 рубль ажылдап ап турар. Ол чүгле чаӊгыс кежээ дургузунда Пенсия фондузунче тѳлээр бир чылдыӊ камгаладылга дадывырларыныӊ түӊүнден безин хѳйнү ажылдап ап болур.

 

Хууда агар-саныныӊ байдалыныӊ, ажылдап чораан үелериниӊ, стажыныӊ хемчээлиниӊ база санап каан камгаладылга дадывырларыныӊ дугайында медээни Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ сайтызында www.pfrf.ru «Хамаатыныӊ хууда кабинединден» билип ап болур.