Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 63 НА РАССМОТРЕНИИ 9 РЕШЕНО 54

2019 чылдыӊ январь айныӊ пенсиязын тѳлээриниӊ дугайында

Последнее обновление: 24.12.2018

2019 чылдыӊ январьныӊ пенсиязыныӊ тѳлелгезин почта салбырларыныӊ ажылдаар чурумун барымдаалап, 2019 чылдыӊ январьныӊ 3-тен Кызыл хоорайга  база 2019 чылдыӊ январьныӊ 4-тен – республиканыӊ арткан район болгаш хоорайларынга чорудуп эгелээр.

Январьныӊ 1,2,7 -  почтаныӊ шупту салбырларында дыштаныр хүннер. Арткан хүннерде почта салбырлары тургускан график езугаар ажылдаар.

Чээли албан черлериниӊ пенсияны тѳлээр хуусаазы: ай санында 10-дан 25-тиӊ хүнүнге чедир, январь айда – 2019 чылдыӊ январьныӊ 10-дан 25-ке чедир.