Хүндүлүг чоннувус! Бөгүн хүрээниң фундаментизин кудуп эгелей берген. Хүрээ тудуунга дузалажыр күзелдиг улусту кыйгырып тур бис!


Опубликовано: 16.10.17 16:08:00

Тип события: Назначение